Gebruikersvoorwaarden

1. Definities

1. WHISE B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WHISE B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, zijnde de vennootschap die Professional Assistent (P.A.) heeft ontwikkeld.

2. Organisatie: De licentiehoudende organisatie waarvan de deelnemer onderdeel is.

3. Deelnemer: iedere (rechts)persoon, en/of derde, die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van derden, een overeenkomst sluit, respectievelijk wenst af te sluiten, om gebruik te maken van de diensten van PA middels een abonnement.

4. Professional Assistent (Hierna te noemen P.A.): Een methodiek en instrumentarium bedoeld voor het opzetten en begeleiden van het programma P.A.. Zie www.ikbeneenpa.nl. P.A. wordt verstrekt in de vorm van een abonnement.

5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen WHISE B.V. en een deelnemer ter zake het gebruik van P.A., waarin de rechten en verplichtingen ter zake dit gebruik over en weer zijn vastgelegd.

De overeenkomst tussen WHISE B.V. en de deelnemer komt tot stand na akkoordbevinding door de deelnemer van deze gebruikersvoorwaarden bij het inloggen op de website met een inlogcode en wachtwoord tot een voor hem/haar afgezonderd onderdeel van P.A..

2. Gebruiksrecht

1. WHISE B.V. heeft aan de deelnemer het niet exclusieve en niet overdraagbare recht op het gebruik van P.A. verleend, welk gebruiksrecht door de deelnemer is aanvaard, zulks met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen, zoals hieronder vastgelegd.

2. Het is de deelnemer bekend dat tussen WHISE B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch en zijn organisatie een licentieovereenkomst ter zake het gebruik van P.A. is gesloten, dat voorziet in het ter beschikking stellen van P.A., zulks in sublicentie, aan de deelnemer.

3. Het is de deelnemer bekend dat op (de programmatuur en delen van de op de website vermelde content van) P.A. intellectuele eigendomsrechten toebehorend aan WHISE B.V. rusten.

4. De deelnemer heeft bij een basisabonnement het recht 6 (zes) gebruikers van P.A. te laten aanmaken en registreren. Indien de deelnemer meerdere gebruikers van P.A. wenst aan te maken en te laten registreren is dit tegen een aanvullende vergoeding mogelijk.

3. Reikwijdte gebruiksrecht

1. De deelnemer mag P.A. slechts gebruiken ten behoeve van zichzelf en zijn organisatie.

2. De deelnemer mag de programmatuur slechts gebruiken voor gegevensverwerking binnen de eigen organisatie, doch nimmer op een zodanige wijze dat dit gebruik leidt of kan leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van P.A. of enig gedeelte daarvan door de organisatie of enige derde.

3. WHISE B.V. behoudt zich het recht voor om met opgaaf van reden aan de deelnemer de toegang tot zijn afgezonderd deel van de website te blokkeren indien hij/zij een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. WHISE B.V. beoordeelt er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan de toegang tot het afgezonderd deel van de deelnemer blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

4. WHISE B.V. behoudt zich het recht voor om de toegang tot het afgezonderd deel van de website te blokkeren, indien dit deel, direct dan wel indirect via hyperlinks, toegang verschaft tot informatie die om WHISE B.V. moverende redenen niet acceptabel is. Hiervan is in elk geval sprake indien WHISE B.V. vermoedt dat de informatie onrechtmatig en / of strafbaar, obsceen of aanstootgevend is. Indien de WHISE B.V. hiervan gebruik maakt zal zij de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Ingangsdatum, duur en opzegging

1. Deze overeenkomst gaat in op datum van aanmelding op sportpa.vereniger.nl
2. Deze overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, en wel voor de duur van 1 jaar. Deze overeenkomst wordt na het verstrijken van deze termijn stilzwijgend met een jaar verlengd tenzij WHISE B.V. of de deelnemer deze overeenkomst uiterlijk twee maanden vóór het einde van de looptijd van deze overeenkomst opzegt. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail.

3. WHISE B.V. heeft het recht deze overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval:
– van schending door de deelnemer van één of meer van de voorwaarden als vermeld in de 3, 5, 6 en 7 van deze overeenkomst;
– als de deelnemer ophoudt te bestaan, op welke wijze dan ook, bijvoorbeeld in geval van faillissement of liquidatie;
– als de organisatie waarvan de deelnemer onderdeel is de licentie beëindigt;
– als de deelnemer P.A. feitelijk niet meer gebruikt. De WHISE B.V. is alsdan wegens een zodanige beëindiging tot geen enkele betaling of schadevergoeding gehouden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding wegens schending door de sportvereniging van plichten of rechten als hiervoor bedoeld.

4. In alle gevallen van beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden ook, dient de deelnemer alle exemplaren van (de programmatuur van) P.A. van zijn apparatuur te verwijderen.

5. Kopiëren en wijzigen

1. het is de deelnemer verboden om (de content van) P.A. openbaar te maken, te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen en/of te wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.

2. De deelnemer is gerechtigd om van (de content van) P.A. voor beveiligingsdoeleinden één back-upkopie te maken, als dat voor het toegestane gebruik nodig is

3. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van P.A. is het de deelnemer / derde nimmer toegestaan om in (de programmatuur van) P.A. voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter daarvan, of enige andere verwijzing naar WHISE, te wijzigen of te verwijderen.

4. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van P.A. is het de deelnemer nimmer toegestaan door of namens WHISE aangebrachte technische maatregelen in (de programmatuur van) P.A. te verwijderen of te ontwijken. Als beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de deelnemer geen back-upkopie kan maken, zal de WHISE B.V. desgevraagd zonder extra kosten een reservekopie ter beschikking stellen.

5. Het is de deelnemer niet toegestaan (de programmatuur van) P.A. te decompileren, de broncode te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.

6. Het is de deelnemer verboden P.A. of enige gegevensdrager waarop deze is vastgelegd of het gebruiksrecht voor P.A. aan enige derde over te dragen of af te geven of daarop (beperkte) rechten te verlenen.

6. Geheimhouding

1. Het is de deelnemer verboden (de content van) P.A. bekend te maken, anders dan waarvoor het bestemd is dan wel van algemene bekendheid is, ter inzage te geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, daaronder begrepen eigen leden die niet noodzakelijk met P.A. behoeven te werken.

2. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 verbeurt de deelnemer jegens zowel de WHISE B.V. een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro), onverminderd het recht van WHISE B.V. de meerdere schade van de deelnemer te vorderen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder uitdrukkelijk begrepen het auteursrecht, en alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot (de programmatuur van) P.A., inclusief de daarop betrekking hebbende documentatie, komen uitsluitend toe aan WHISE B.V.. De deelnemer is hiermee bekend en garandeert WHISE B.V. hierop geen inbreuk te maken. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden bovenvermelde programmatuur, website(s),zaken of bescheiden, verband houdende met P.A., te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, anders dan in het kader van het normale gebruik binnen de eigen onderneming. Het is de wederpartij tevens niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, daaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, (woord- en beeld) merken(rechten), handelsnamen, uit de programmatuur, website(s), apparatuur, trainingsmateriaal, bescheiden met betrekking tot conceptontwikkeling met betrekking tot communicatiemiddelen of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur en andere goederen.
Bij overtreding van het bepaalde in dit lid verbeurt de wederpartij jegens WHISE B.V. een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 50.000,-, onverminderd haar recht de meerdere schade te vorderen.

3. De wederpartij vrijwaart WHISE B.V. voor aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk
op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking
gestelde gegevens met betrekking tot P.A., welke tegen WHISE B.V. ingesteld
worden.

4. WHISE B.V. vrijwaart de wederpartij tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door P.A. geleverde goederen, inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht of andere intellectueel eigendomsrecht.
In cursusmateriaal, catalogussen, afbeeldingen, brochures ed. vermelde gegevens zijn slechts een indicatie. De deelnemer kan daaraan geen rechten ontlenen.

5. De WHISE B.V. garandeert de deelnemer dat P.A. en het aan haar toegestane gebruik daarvan geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat zij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. WHISE B.V. vrijwaart de deelnemer voor schade die voor de deelnemer het gevolg is van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden, op voorwaarde dat de deelnemer een beweerde inbreuk direct aan de WHISE B.V. meldt en, indien de WHISE B.V. dat wenst, het verweer tegen zodanige bewering volledig overlaat aan de WHISE B.V. (of aan een door haar aan te wijzen derde) en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie verschaft.

6. Deze vrijwaring zijdens de WHISE B.V. vervalt als de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de deelnemer ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan de WHISE B.V. ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de deelnemer in (de programmatuur van) P.A. of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

8. Vergoeding

1. De vergoeding voor het gebruiksrecht van P.A. is opgenomen in de licentie overeenkomst met de organisatie.

2. Indien de deelnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst een uitbreiding van het abonnement of andere diensten wenst af te nemen is hiervoor een aanvullende vergoeding verschuldigd.

3. Bij de verlenging van het gebruiksrecht na afloop van de contractsduur worden nieuwe afspraken over de vergoeding gemaakt.


9. Betaling

1. De in het vorige lid bedoelde vergoedingen worden betaald binnen 30 dagen na verzending door of namens de WHISE B.V. van de op de ter beschikking stelling van P.A. betrekking hebbende factuur.

2. Bij gebreke van tijdige betaling is deelnemer zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het openstaande bedrag. WHISE B.V. is alsdan gerechtigd per direct het gebruiksrecht van de deelnemer van P.A. te beëindigen, door de toegang tot P.A. te blokkeren. Na betaling wordt deze blokkade weer opgeheven.

3. Als deelnemer ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij tevens gehouden tot vergoeding aan de WHISE B.V. van alle kosten die deze voor de bedoelde aanmaning en alle verdere incassomaatregelen, in of buiten rechte, heeft gemaakt.

10. Aansprakelijkheid

1. WHISE B.V. is niet aansprakelijkheid voor door de deelnemer geleden schade, noch directe noch indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik door de deelnemer van P.A., tenzij in deze overeenkomst anders is gepaald.

2. WHISE B.V. is niet aansprakelijk voor virussen, spam ed., welke zich op enig moment bevinden op de apparatuur en/of programmatuur van de deelnemer, tenzij sprake is van grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet aan de zijde van WHISE B.V..

3. WHISE B.V. is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of enige schade aan apparatuur, bescheiden, materialen of andere goederen van deelnemer, welke WHISE B.V. in het kader van de uitvoering van de opdracht onder zich heeft. De deelnemer is verplicht dergelijke goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

2. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen tussen partijen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter uit het arrondissement ‘s Hertogenbosch.

Aldus opgemaakt op 9 maart 2015.
WHISE